Běhej s námi a posouvej své hranice

Brněnský běžecký klub

BKB

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Běžeckého klubu Brno, z.s.

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb Běžeckého klubu Brno, z.s (dále jen „běžecký klub“).
Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytováním služeb dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Běžeckým klubem Brno, z. s. a zájemcem (dále jen smlouva o poskytování služeb)
V případě rozporu mezi ujednáními smlouvy o poskytování služeb a ujednáními těchto všeobecných obchodních podmínek se vychází z ujednání smlouvy o poskytování služeb.
II. Rozsah nabízených služeb a jejich obsahová náplň

Běžecký klub nabízí tyto druhy služeb:
KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY- OD CHŮZE K BĚHU
KLUBOVÉ ČLENSTVÍ
BĚŽECKÉ KEMPY
III. KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Zájemce absolvující KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY- OD CHŮZE K BĚHU (dále jen KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY) je oprávněn využívat následující služby:
běžecké lekce (park Lužánky, atletická dráha Sokol,…)
lekce SM systému ( Stabilizace a mobilizace páteře)
lekce zaměřená na správné posilování s vlastním tělem
přednášky a cvičení s fyzioterapeutem
lekce nordicwalkingu (chůze s holemi)
výživové poradenství, doporučení výživových doplňků
možnost občerstvení po tréninku
zázemí centra Běžeckého klubu Brno (šatny, WC apod.)
Zájemce absolvující KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY je oprávněn nahradit si absence v rozsahu maximálně 1 zameškané lekci a to dle rozvrhu a možností běžeckého klubu v tématicky shodném kurzu
Zájemce absolvující KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY je oprávněn v případě zranění přerušit kurz po dobu léčby zranění a kurz dokončit v jiném termínu dle rozvrhu a možností běžeckého klubu v tématicky shodném kurzu
Smlouva na poskytování služeb a to KURZu PRO ZAČÁTEČNÍKY je uzavřena okamžikem úhrady ceny kurzu.
IV. KLUBOVÉ ČLENSTVÍ

Běžecký klub nabízí tyto druhy KLUBOVÝCH ČLENSTVÍ
členství v kategorii BRONZOVÁ KARTA
členství v kategorii STŘÍBRNÁ KARTA
členství v kategorii ZLATÁ KARTA
Zájemce, člen klubu v kategorii BRONZOVÁ KARTA je oprávněn využívat následující služby:
běžecké tréninky pod vedením trenéra v časech sjednaných v rozvrhu tréninků,
základní konzultace s trenérem
neomezené využití zázemí centra Běžeckého klubu (šatny, WC apod.) na adrese uvedené v záhlaví
zajištění pitného režimu po dobu tréninků dle této smlouvy (voda, iontový nápoj)
SM systém (Stabilizačně mobilizační systém cvičení)
Časový rozsah poskytované služby v kategorii BRONZOVÁ KARTA činí jeden (1) měsíc.
Zájemce, člen klubu v kategorii STŘÍBRNÁ KARTA je oprávněn využívat následující služby
běžecké tréninky pod vedením trenéra v časech sjednaných v rozvrhu tréninků,
základní konzultace s trenérem
rozšířená možnost konzultací s trenérem
zajištění pitného režimu po dobu tréninků dle této smlouvy (voda, iontový nápoj)
neomezené využití zázemí centra Běžeckého klubu (šatny, WC apod.) na adrese uvedené v záhlaví
SM systém (Stabilizačně mobilizační systém cvičení)
Časový rozsah poskytované služby v kategorii STŘÍBRNÁ KARTA činí šest (6) měsíců.
Zájemce, člen klubu v kategorii ZLATÁ KARTA je oprávněn využívat následující služby
běžecké tréninky pod vedením trenéra v časech sjednaných v rozvrhu tréninků,
individuální tréninkový plán
základní konzultace s trenérem
rozšířená možnost konzultací s trenérem
neomezená možnost konzultací s trenérem
zajištění pitného režimu po dobu tréninků dle této smlouvy (voda, iontový nápoj)
neomezené využití zázemí centra Běžeckého klubu (šatny, WC apod.) na adrese uvedené v záhlaví
SM systém (Stabilizačně mobilizační systém cvičení)
Časový rozsah poskytované služby v kategorii ZLATÁ KARTA činí dvanáct (12) měsíců.
Všichni členové klubu bez ohledu na jimi zvolenou kategorii členství jsou oprávněni využívat doplňkové služby poskytované Běžeckým klubem, dle aktuální nabídky a ceníku uloženého v centru Běžeckého klubu.
Smlouva na poskytování služeb a to KLUBOVÉHO ČLENSTVÍ je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy.
V. BĚŽECKÝ KEMP

Zájemce, účastník BĚŽECKÉHO KEMPU je oprávněn využívat následující služby
ubytování zajištěné běžeckým klubem včetně plné penze
organizované třífázové tréninky …
neomezená možnost konzultací s trenérem
možnost využívání dalších služeb (sauna, masáže, wellness) v závislosti na možnostech konkrétního ubytovacího zařízení
Zájemce, účastník BĚŽECKÉHO KEMPU je oprávněn svoji účast zrušit za následujících podmínek:
v případě zrušení více jak 14 dní před zahájením BĚŽECKÉHO KEMPU je zájemce povinen uhradit běžeckému klubu storno poplatek ve výši 200,- Kč.
v případě zrušení v době 7-14 dní před zahájením BĚŽECKÉHO KEMPU je zájemce povinen uhradit běžeckému klubu storno poplatek ve výši 200,- Kč a dále náklady, které běžeckému klubu vzniknou v souvislosti se zrušením účasti zájemce a které bude běžecký klub povinen uhradit poskytovateli ubytování a stravy
v případě zrušení méně jak 7 dní pře zahájením BĚŽECKÉHO KEMPU je zájemce povinen uhradit běžeckému klubu storno poplatek ve výši 100% ze sjednané ceny BĚŽECKÉHO KEMPU
V případě zrušení účasti zájemce na BĚŽECKÉM KEMPU je běžecký klub povinen vrátit zájemci uhrazenou cenu kempu poníženou o storno poplatek dle předchozích stanovení těchto všeobecných obchodních podmínek a to do 30 dní ode dne skončení konání BĚŽECKÉHO KEMPU.
Smlouva na poskytování služeb a to BĚŽECKÉHO KEMPU je uzavřena okamžikem úhrady ceny kurzu.
VI. Práva a povinnosti Běžeckého klubu

Běžecký klub je povinen poskytovat zájemci služby dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb, tj. v rozsahu zájemcem zvolené služby.
Běžecký klub je povinen dbát na kvalitu poskytovaných služeb i profesní zdatnost osob, které tyto služby zájemcům poskytují a je povinen kvalitu poskytovaných služeb průběžně kontrolovat.
Běžecký klub je oprávněn zájemci pozastavit poskytování služeb na dobu, po kterou je zájemce v prodlení s placením sjednané ceny služeb.
Běžecký klub je povinen dbát na soulad veškerých jím poskytovaných služeb se zákonem a dalšími právními předpisy zejména v oblasti hygieny, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.
Provozní doba centra běžeckého klubu na adrese Štefánikova 93/22, Ponava, 602 00 Brno je následující:
Pondělí až pátek od 07:00 hodin do 20:30 hodin.

Sobota od 09:00 hodin do 20:30 hodin.

Neděle ZAVŘENO.

Uvedená provozní doba neplatí v době konání speciálních akcí a závodů pořádaných Běžeckým klubem.

Běžecký klub je v odůvodněných případech oprávněn přiměřeně zkrátit otevírací dobu centra běžeckého klubu, a to na dobu nejvýše … dnů v kalendářním roce, aniž by tato odstávka měla vliv na cenu poskytovaných služeb.
VII. Práva a povinnosti zájemce

Zájemce je oprávněn čerpat služby v rozsahu jím sjednaných služeb.
Zájemce je oprávněn kdykoliv po dobu trvání smlouvy doplatit cenu a tím, navýšit druh KLUBOVÉHO ČLENSTVÍ v rámci kterého čerpá služby poskytované běžeckým klubem.
Práva a povinnosti zájemce jsou nepřenositelná na třetí osobu s výjimkou případů upravených v čl. VIII. odst. 9 těchto všeobecných obchodních podmínek.
Zájemce je povinen řádně a včas provést úhradu ceny služeb vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
Zájemce je povinen se při čerpání služeb řídit smlouvou o poskytování služeb, těmito všeobecnými obchodními podmínkami a pokyny běžeckého klubu, resp. jím pověřených osob či zaměstnanců.
VIII. Cena, splatnost

Cena poskytovaných služeb provozovaných běžeckým klubem je se zájemcem vždy sjednána ve smlouvě o poskytování služeb.
Cena za služby v rámci KLUBOVÉHO ČLENSTVÍ je splatná následovně:
cena za členství v kategorii BRONZOVÁ KARTA je splatná vždy jednorázově při podpisu smlouvy o poskytování služeb.
cena za členství v kategorii STŘÍBRNÁ KARTA je splatná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, vždy jednorázově při podpisu smlouvy o poskytování služeb
cena za členství v kategorii ZLATÁ KARTA je splatná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, vždy jednorázově při podpisu smlouvy o poskytování služeb Cena je splatná v hotovosti v centru Běžeckého klubu či bezhotovostním převodem na bankovní účet Běžeckého klubu pod variabilním symbolem shodným s číslem zájemce.
VIII. Trvání smlouvy, ukončení smlouvy

Smluvní vztah mezi zájemcem a Běžeckým klubem vzniká uzavřením smlouvy o poskytování služeb.
Smluvní vztah trvá:
v případě KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY po dobu trvání kurzu
v případě KLUBOVÉHO ČLENSTVÍ po dobu sjednanou ve smlouvě o poskytování služeb v závislosti na zájemcem zvolené kategorii.KLUBOVÉHO ČLENSTVÍ
v případě BĚŽECKÉHO KEMPU po dobu jeho trvání
Smlouvu o poskytování služeb a to KLUBOVÉHO ČLENSTVÍ lze ukončit před uplynutím doby, na kterou byla sjednána pouze dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit pouze z důvodů upravených v obecně závazných právních předpisech, smlouvě o poskytnutí služeb či těchto všeobecných obchodních podmínkách.
Běžecký klub je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb a to KLUBOVÉHO ČLENSTVÍ odstoupit v případě, že zájemce hrubě porušuje tyto všeobecné obchodní podmínky a v případě, že se zájemce dostane do prodlení s úhradou svého splatného závazku vůči Běžeckému klubu o více než jeden (1) měsíc.
Zájemce je oprávněn požádat o změnu, resp. prodloužení smlouvy o poskytování služeb a to KLUBOVÉHO ČLENSTVÍ o dobu, po kterou nemohl ze závažných zdravotních důvodů služby sjednané smlouvou čerpat. Žádost o prodloužení smlouvy musí být písemná. Běžecký klub si vyhrazuje právo žádosti o prodloužení posuzovat individuálně a požadovat případné dokumenty k tvrzenému zdravotnímu stavu. Běžecký klub má právo žádost zamítnout. Běžecký klub vyřídí žádost zájemce do 14 dnů od jejího doručení běžeckému klubu.
Práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb a to KLUBOVÉHO ČLENSTVÍ je zájemce oprávněn výjimečně převést na třetí osobu zejména v případě závažné zdravotní komplikace na jeho straně trvající déle než 3 měsíce, tragické události v rodině, stěhování a změna zaměstnání. Zájemce je povinen o převod na jinou osobu požádat písemně. Běžecký klub si vyhrazuje právo žádosti o převod posuzovat individuálně a požadovat případné dokumenty k tvrzené události. Běžecký klub má právo žádost zamítnout. Běžecký klub vyřídí žádost zájemce o převod do 14 dnů od jejího doručení běžeckému klubu.
V případě ukončení smlouvy dle čl. VIII. odst. 6 těchto všeobecných obchodních podmínek, je běžecký klub povinen vyplatit zájemci nevyčerpanou část ceny plnění, a to do třiceti (30) dnů od skončení smlouvy.
IX. Závěrečná ustanovení

Běžecký klub je oprávněn jednostranně měnit tyto všeobecné obchodní podmínky, je však povinen v takovém případě oznámit změnu zájemci zveřejněním nového znění všeobecných podmínek na webových stránkách běžeckého klubu www.bezeckyklubbrno.cz. V případě, že zájemce do 15 dnů od oznámení nových všeobecných obchodních podmínek neoznámí svůj nesouhlas s provedenou změnou, má se za to, že s touto změnou souhlasí a je povinen se novým zněním všeobecných obchodních podmínek řídit. Zájemce je v případě nesouhlasu s novým zněním všeobecných obchodních podmínek oprávněn písemně odstoupit od smlouvy o poskytování služeb s tím, že smluvní vztah v takovém případě končí dnem doručení tohoto právního úkonu zájemce běžeckému klubu.
Práva a povinnosti neupravené smlouvou o poskytování služeb a těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
Zájemce prohlašuje a uzavřením smlouvy o poskytování služeb potvrzuje, že výslovně souhlasí s tím, aby běžecký klub shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní a citlivé údaje včetně rodného čísla ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., získané v rámci jednání o uzavření smlouvy o poskytování služeb a v průběhu jejího trvání a souhlasí s tím, aby je Běžecký klub využíval v komunikaci se zájemcem (elektronické, telefonické, ústní i písemné) za účelem vytvoření souboru informací pro zkvalitnění služeb běžeckého klubu, informovanosti zájemce o nabízených službách. Zájemce uděluje tento souhlas na celou dobu trvání smlouvy i následně po jejím skončení a zavazuje se jej po celou dobu trvání smlouvy neodvolat.
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.7.2017

V Brně dne 1.7.2017

 

Miroslav Hejtmánek

předseda Běžeckého klubu Brno, z. s.

Kde nás najdete

Štefánikova 22
602 00 Brno

Otevírací doba

Po—Pá: 07:00—20:30

Napište nám

Přihlašte se k odběru newsletteru

Přihlašte se k odběru newsletteru

Jednou měsíčně vás budeme informovat o novinkách v klubu, nových termínech běžeckých kempů a kurzů případně otevřených lekcí, jako třeba Stmívání s lindou. Nenechte si novinky ujít.

Přihlášení k newsletteru proběhlo správně. Děkujeme za váš zájem.